Sociale info over werken bij Arcor

 1. Voor wie is deze informatie bestemd?
 2. Welke zijn de voorwaarden om bij Arcor Ronse aan het werk te gaan?
 3. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats: hoe aanvragen?
 4. Hoe kan je bij de VDAB een arbeidsbeperking melden?
 5. Hoe verloopt de procedure?
 6. Wat neem je mee naar de VDAB?
 7. Bij welke diensten kan je hiervoor in de regio terecht?
 8. Welke beslissing kan de VDAB nemen?
 9. Wat moet u doen om bij Arcor te komen werken?
 10. Wat moet je meebrengen?
 11. Hoe verloopt het eerste contact met Arcor?
 12. Hoe verloopt de beslissing tot aanwerving?
 13. Moeten er nog andere formaliteiten vervuld worden?

1. Voor wie is deze informatie bestemd?

Voor mensen met een arbeidsbeperking die in maatwerkbedrijf Arcor Ronse (voorheen Beschutte Werkplaats ) willen komen werken, meer bepaald:

 1. Personen met een arbeidshandicap.
 2. Personen met een psychosociale problematiek.
 3. Uiterst kwetsbare personen (langdurig werkloos, zware financiële problemen, ...).

Personen met een arbeidshandicap

Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. Enkele mogelijke voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie...

Personen met een psychosociale problematiek

Dit betekent dat je het door psychosociale problemen moeilijk hebt om werk te vinden of je job goed uit te voeren.

Uiterst kwetsbare personen

De uiterst kwetsbare personen zijn personen die voorafgaand aan hun tewerkstelling gedurende minsten 24 maanden geen betaalde beroepsactiviteit hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen.

2. Welke zijn de voorwaarden om bij Arcor Ronse aan het werk te gaan?

De aanwervingsprocedure verloopt verplicht via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB). Je kan NIET in een maatwerkbedrijf zoals Arcor komen werken als je niet eerst alles in orde hebt gebracht bij de VDAB. We verwijzen u dan ook graag door naar de pagina op de website van de VDAB. Hier vind je steeds de meest actuele informatie.

3. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats: hoe aanvragen?

Vanaf 1 januari 2019 zullen de beschutte werkplaatsen ophouden te bestaan en worden ze een maatwerkbedrijf.

Lees op de website van de VDAB hoe je een tewerkstelling in een beschutte werkplaats/maatwerkbedrijf aanvraagt.

4. Hoe kan je bij de VDAB een arbeidsbeperking melden?

Het is belangrijk dat je als werkzoekende uw arbeidsbeperking meldt aan de VDAB. Je kan dit op 2 manieren doen:

 • Online via Mijn Loopbaan.
  • Registreer je voor Mijn Loopbaan of log in (als je al geregistreerd bent).
  • Klik in Mijn Loopbaan in het rechtermenu op 'Werksituatie'.
  • Antwoord 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard)?'
 • Persoonlijk in een VDAB-kantoor.

Daarna nodigt een van onze bemiddelaars je uit voor een gesprek.

5. Hoe verloopt de procedure?

 • Stap 1: meld je beperking aan VDAB
 • Stap 2: verzamel bewijsstukken als je een aandoening hebt
 • Stap 3: ga op gesprek bij VDAB
 • Stap 4:  je krijgt een seintje van VDAB dat je arbeidsbeperking erkend is

Je neemt contact op met de VDAB. Een consulent nodigt je uit voor een gesprek waarbij wordt nagegaan of je daadwerkelijk een arbeidsbeperking hebt.

Is dit het geval, dan dient de consulent een aanvraag in bij de Dienst Arbeidsbeperking van de VDAB.

Klik hier voor de contactgegevens van deze dienst in Oost-Vlaanderen (Gent).

Klik hier voor de contactgegevens van deze dienst in alle provincies.

Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan heb je recht op één of meerdere bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

6. Wat neem je mee naar de VDAB?

Heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden? Dan is het belangrijk om bewijsstukken te verzamelen.

Bereid je goed voor op het gesprek. Heb je een aandoening? Vraag dan aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. Neem deze verklaring mee naar het gesprek, samen met andere bewijsstukken die je arbeidsbeperking aantonen. Bijvoorbeeld: medische attesten, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap....

Het vermoeden van arbeidshandicap kan een indicatie arbeidshandicap worden als men voldoet aan één van de volgende 7 criteria:

 1. Erkend zijn door het VAPH of de vroeger erkende instanties zoal het VFSIPH, het Rijksfonds of het Fonds 81.
 2. Buso onderwijs gevolgd hebben.
 3. Recht hebben op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming.
 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van een blijvende arbeidsongeschiktheid vb uitkering Fonds Beroepsziekten.
 5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als jongere met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap.
 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen bv van de ziekteverzekering.
 7. Een attest voorleggen van één van de door de VDAB erkende diensten (GA= gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst) of andere artsen (geneesheer adviseur ziekenfonds, arbeidsgeneesheer, artsspecialisten, gerechtsdokters rechtbank, CLB,…

Ben je in het bezit van een attest van één of meerdere hoger vermelde diensten, dan is het nuttig om dit mee te nemen naar de VDAB.
Het attest moet ministens één van de volgende zaken vermelden:

 1. totaal aantal punten zelfredzaamheid integratietegemoetkoming.
 2. percentage arbeidsongeschiktheid (kan voorlopig en tijdelijk zijn).
 3. uitspraak van de GA inzake indicatie arbeidshandicap.
 4. beslissing rechter inzake geplaatst zijn onder een beschermingsstatuut.
 5. de toelating tot buitengewoon Onderwijs.
 6. vermelding van één of meerdere problematieken (ziektes) die in aanmerking komen voor indicatie arbeidshandicap en toekenning recht op BTOM.
 7. erkend zijn als persoon met een handicap door AWIPH (het vroegere Waals fonds voor personen met een handicap).  

7. Bij welke diensten kan je hiervoor in de regio terecht?

Je doet zelf de aanvraag.

 • Via werkwinkel of servicelijn  op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur)
 • Of via een trajectbegeleider GTB. Deze maakt een multi-advies.

Voor de adressen van alle regionale VDAB kantoren verwijzen we u graag naar de Werkwinkels.

Hieronder vindt u de gegevens van enkele werkwinkels in de regio:

8. Welke beslissing kan de VDAB nemen?

De VDAB moet eerst uitklaren of je in aanmerking komt om een erkenning te krijgen als persoon met een arbeidsbeperking of een psychosociale problematiek.

1. Je kan erkend worden als een persoon met een arbeidshandicap in volgende gevallen:

 • Je hebt als persoon met een arbeidshandicap recht op een toelating van onbepaalde duur als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:
  • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een toelating van onbepaalde duur.
  • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf in een dagcentrum.
  • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende en hebt minstens een matige verstandelijke handicap, een motorische handicap B of een gehoor-, spraak- of zichtstoornis.
  • Je heb recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en bent sinds je dit recht kreeg, minstens 5 jaar inactief.
  • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs OV1 of OV2 en studeerde niet verder.
  • Je volgde buitengewoon onderwijs OV3 of OV4 en behaalde geen kwalificatie of getuigschrift.
  • Je komt volgens de federale dienst sociale zekerheid in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
  • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
   • minimum 9 punten (categorie 2) bij een auditieve handicap
   • minimum 12 punten (categorie 3) bij een visuele, verstandelijke of psychische handicap
   • minimum 15 punten (categorie 4) bij een fysieke handicap
  • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van:
   • een verstandelijke handicap: vanaf 6 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 1 (KB van 3-5-1991)
   • motorische handicap van 15 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 2 (KB van 3-5-1991)
  • Je werd door een gerechtelijke beslissing onbekwaam verklaard.
 • Bij bepaalde aandoeningen kan je beroep doen op dit recht, indien je een schriftelijke verklaring van je arts specialist hebt, waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Beantwoord je als persoon met een arbeidshandicap niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kan VDAB op basis van een uitgebreid onderzoek besluiten dat je recht hebt op een toelating voor een duur van 2 jaar.

2. Je opent recht als persoon met een psychosociale problematiek:

Als uit een uitgebreid onderzoek van de VDAB blijkt dat je een psychosociale problematiek hebt. Je opent dan het recht op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf voor 2 of 5 jaar.

9. Wat moet u doen om bij maatwerkbedrijf Arcor te komen werken?

Indien u de beslissing van de VDAB gekregen heeft, neemt u contact op met Emely Verkest, verantwoordelijke Dienst Sociaal Beleid van maatwerkbedrijf Arcor vzw Ronse om een afspraak voor een sollicitatiegesprek te maken. Zij is te bereiken:

 • maandag tot donderdag: van 08.00 u tot 16.30 u
 • vrijdag: 8.00 u tot 15.45 u
 • Telefoon: 055/ 21 45 33

U wordt uitgenodigd voor een gesprek, een administratieve en een praktische proef.

10. Wat moet je meebrengen?

 1. Identiteitskaart
 2. SIS-kaart
 3. Uw telefoonnummer
 4. Uw bankrekeningnummer
 5. Uw e-mail adres
 6. Beslissing VDAB met vermelding recht op BTOM inzake tewerkstelling beschutte werkplaats
 7. Inschrijvingsbewijs VDAB (bewijs van inschrijving als werkzoekende)
 8. Beslissing Vlaams agentschap voor personen met een handicap
 9. Attest van de BUSO-school waarop genoteerd staat of u opleidingsvorm 1 of 2 of 3 gevolgd heeft
 10. Algemeen attest met vermelding van het bekomen invaliditeitspercentage van:
  FOD Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Personen met een handicap
  Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 150
  1000 Brussel
  Call center : 02/507.87.99
  Fax : 02/509.81.85

11. Hoe verloopt het eerste contact met Arcor?

De voorziene tijd voor het eerste contact met Arcor bedraagt ongeveer 4 uur. Tijdens dit gesprek worden alle documenten nagekeken. Er wordt eveneens gepeild naar de motivatie, de wensen en de behoeften van de kandidaat.

Er wordt gekeken welke de mogelijkheden zijn inzake lezen, schrijven en rekenen.
Verder zijn er ook enkele praktische proeven op de verschillende afdelingen in de werkplaats.

Na de praktische proeven volgt een evaluatie met uzelf, de gekwalificeerde begeleider en de sociale dienst.

12. Hoe verloopt de beslissing tot aanwerving?

De uiteindelijke beslissing tot aanwerving ligt bij Mw. Ingrid De Buyst, Directeur Operationeel & Sociaal Beleid en Emely Verkest, verantwoordelijke Sociaal Beleid. 

De beslissing kan u ofwel mondeling, telefonisch of schriftelijk meegedeeld worden. De aanwerving is ook afhankelijk van het feit of Arcor voor u passend werk heeft rekeninghoudend met uw lichamelijke, psychische, zintuiglijke en mentale mogelijkheden.

13. Moeten er nog andere formaliteiten vervuld worden?

Een ander interessant gegeven voor mensen die in een Beschutte werkplaats werken, is de tegemoetkoming van de Federale Overheid Sociale zekerheid.

1. Je hebt reeds een dergelijke tegemoetkoming

Dan moet je binnen de drie maanden na de aanvang van de tewerkstelling de Federale Overheid Sociale Zekerheid op de hoogte brengen. Je wacht hiermee best tot je zeker bent dat de tewerkstelling vlot verloopt. Je gaat hiervoor naar het gemeentehuis van uw woonplaats en vraagt daar om een administratieve herziening van uw dossier.

2. Je hebt nog geen tegemoetkoming of een attest 66%

Je doet er goed aan om een tegemoetkoming aan te vragen via het gemeentehuis van uw woonplaats. De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming zijn belastingsvrij en kunnen je inkomen verhogen.
Een attest 66% geeft recht:

 • op een jaarlijkse vermindering op de personenbelasting (belasting op het loon)
 • op een jaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing (belasting op uw woning)
 • op sociaal telefoontarief (dit zowel voor een vast toestel als voor een GSM met abonnement en met kaart). Hoeveel deze vermindering bedraagt, is moeilijk te noteren gezien dit voor elke operator verschillend kan zijn.
 • op vermindering huishuur (indien je huurt van een sociale woonmaatschappij ). Indien je een privé woning huurt, kan je aan de huiseigenaar vragen om op basis van uw attest, vermindering onroerende voorheffing aan te vragen. De vermindering die de huiseigenaar krijgt op zijn onroerende voorheffing, betaalt hij aan de huurder terug of brengt die in mindering van de huishuur.
 • Op vermindering succesrechten bij het overlijden van een familielid. Voeg dus steeds een attest bij de aangifte van de nalatenschap.

Iemand die een tegemoetkoming ontvangt, heeft recht op sociaal gas- en elektriciteitstarief alsook op sociaal tarief voor water. Hiervoor ontvang de gehandicapte persoon jaarlijks een attest die hij dient af te geven aan de elektriciteitsleverancier en het TMVW. Het loont dus zeker de moeite om een aanvraag te doen…

Waar aanvragen?

Je gaat naar de gemeente van uw woonplaats. Meestal moet je bij de sociale dienst zijn. Daar dien je een aanvraag in "Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming"

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een formulier 3 en 4. Deze moeten ingevuld worden door de huisdokter of een specialist waarbij je in behandeling bent.
Eens ze ingevuld zijn, bezorg je ze binnen de 30 dagen terug op het gemeentehuis of stuur je ze zelf op naar de Federale Overheid Sociale Zekerheid.

Hoe verloopt het verder?

 • Enkele maanden na de aanvraag moet je nog eens langs gaan bij een dokter.
 • Je ontvangt een algemeen attest met de vermelding van de sociale voordelen waarop je recht hebt.
 • Je ontvangt de beslissing.
 • Indien je kunt genieten, krijg je een achterstal met ingang van de maand volgend op je aanvraag.
 • De zaak is rond op ongeveer 8 maanden.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Emely Verkest, verantwoordelijke Sociaal Beleid, en Ingrid De Buyst, Directeur Operationeel & Sociaal Beleid Maatwerkbedrijf Arcor vzw Ronse.
Telefoon: 055/21 45 33
Email: ingrid.debuyst@arcor.be en emely.verkest@arcor.be.