Sociale info over werken bij Arcor

 1. Voor wie is deze informatie bestemd?
 2. Welke zijn de voorwaarden om bij Arcor vzw in Ronse aan het werk te gaan?
 3. Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag van een WOP-attest bij de VDAB?
 4. Hoe meldt u uw arbeidsbeperking aan bij de VDAB? (stap 1)?
 5. Wat neemt u mee naar de VDAB (stap2)?
 6. Bij welke diensten in de regio kunt u terecht voor de aanvraag van uw werkondersteuningspakket (WOP-attest)? (stap 3)?
 7. Welke beslissing kan de VDAB nemen (stap4)?
 8. Hoe solliciteert u bij maatwerkbedrijf Arcor vzw?
 9. Wat neemt u mee naar uw sollicitatiegesprek bij Arcor vzw?
 10. Hoe verloopt het eerste contact met Arcor vzw?
 11. Hoe verloopt de beslissing tot aanwerving?
 12. Moeten er nog andere formaliteiten vervuld worden?

1. Voor wie is deze informatie bestemd?

Voor mensen met een arbeidsbeperking die in maatwerkbedrijf Arcor vzw in Ronse willen komen werken, meer bepaald:

 1. Personen met een arbeidshandicap: personen die het door een psychische, lichamelijke of zintuiglijke aandoening moeilijk hebben om werk te vinden of om een job uit te voeren. Voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie...
 2. Personen met een psychosociale problematiek: personen die het door psychosociale problemen moeilijk hebben om werk te vinden of een job goed uit te voeren.
 3. Uiterst kwetsbare personen: personen die voorafgaand aan hun tewerkstelling gedurende minsten 24 maanden geen betaalde beroepsactiviteit hebben verricht, en dat om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen. (langdurig werkloos, zware financiële problemen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

2. Welke zijn de voorwaarden om bij Arcor vzw in Ronse aan het werk te gaan?

U dient recht te hebben op een WOP-attest (WOP = werkondersteuningspakket). Dit attest kan enkel door de VDAB worden toegewezen.

Heeft u reeds een WOP-attest? Dan kan u zich spontaan aanmelden bij Arcor in Ronse met een overzicht van uw werkervaring en vorige werkplaatsen.

Hebt u nog geen WOP-attest, dan dient u dit eerst aan te vragen bij de VDAB vooraleer u voor een job in een maatwerkbedrijf zoals Arcor kan solliciteren. U vindt alle relevante informatie via deze link: Werken met een arbeidshandicap

3. Hoe verloopt de procedure voor de aanvraag van een WOP-attest bij de VDAB?

 • Stap 1: meld uw arbeidsbeperking aan bij de VDAB.
 • Stap 2: verzamel bewijsstukken van uw arbeidsbeperking.
 • Stap 3: ga op gesprek bij de VDAB.
 • Stap 4: u krijgt een seintje van de VDAB wanneer uw arbeidsbeperking is erkend.

U neemt contact op met de VDAB. Een consulent nodigt u uit voor een gesprek waarbij wordt nagegaan of u daadwerkelijk een arbeidsbeperking hebt.

Is dit het geval, dan dient de consulent een aanvraag in bij de Dienst Arbeidsbeperking van de VDAB. Klik hier voor de contactgegevens van deze dienst in alle provincies.

Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan hebt u recht op een werkondersteuningspakket (WOP) en krijgt u een WOP-attest.

Op de website van de VDAB leest u hoe u een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf aanvraagt.

4. Hoe meldt u uw arbeidsbeperking aan bij de VDAB? (stap 1)?

Het is belangrijk dat u als werkzoekende uw arbeidsbeperking meldt aan de VDAB. U kunt dit op 2 manieren doen:

1. Online via Mijn Loopbaan.

 • Registreer u voor ‘Mijn Loopbaan’ of log in (als je al geregistreerd bent).
 • Klik in ‘Mijn Loopbaan’ in het rechtermenu op 'Werksituatie'.
 • Antwoord 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard)?'

2. Persoonlijk in een VDAB-kantoor.

Daarna nodigt een bemiddelaar van de VDAB u uit voor een gesprek.

5. Wat neemt u mee naar de VDAB? (stap 2)?

Hebt u een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor u het moeilijk hebt om werk te vinden? Dan is het belangrijk om bewijsstukken te verzamelen.

Vraag bijvoorbeeld aan uw arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij/zij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is. Neem deze verklaring mee naar het gesprek bij de VDAB, samen met andere bewijsstukken die uw arbeidsbeperking aantonen, zoals: medische attesten, verklaringen van uw school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het vermoeden van arbeidshandicap kan een indicatie arbeidshandicap worden als men voldoet aan één van de volgende 7 criteria:

 1. Erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 2. BUSO onderwijs gevolgd hebben.
 3. Erkend zijn als persoon met een handicap door FOD Sociale Zekerheid Recht hebben op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid.
 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van een blijvende arbeidsongeschiktheid, bijv. een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten.
 5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als jongere met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap.
 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen, bijv. van de ziekteverzekering.
 7. Een attest voorleggen van één van de door de VDAB erkende diensten: (bijv. een gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst (GA), geneesheer adviseur ziekenfonds, arbeidsgeneesheer, specialisten, gerechtsdokters rechtbank, CLB).

Bent u in het bezit van een attest van één of meerdere hoger vermelde diensten, dan is het nuttig om dit mee te nemen naar de VDAB. Het attest moet ministens één van de volgende zaken vermelden:

 1. Het totaal aantal punten zelfredzaamheid integratietegemoetkoming.
 2. Het percentage arbeidsongeschiktheid (kan voorlopig en tijdelijk zijn).
 3. Een uitspraak van de GA inzake indicatie arbeidshandicap.
 4. De beslissing van een rechter inzake geplaatst zijn onder een beschermingsstatuut.
 5. De toelating tot buitengewoon Onderwijs of een schoolattest Buitengewoon Onderwijs.
 6. De vermelding van één of meerdere problematieken (ziektes) die in aanmerking komen voor indicatie arbeidshandicap en toekenning recht WOP.
 7. Erkend zijn als persoon met een handicap door AWIPH (het vroegere Waals fonds voor personen met een handicap).

6. Bij welke diensten in de regio kunt u terecht voor de aanvraag van uw werkondersteuningspakket (WOP-attest)? (stap 3)?

U doet zelf de aanvraag via een werkwinkel of servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

Of u doet uw aanvraag via een trajectbegeleider GTB. Deze stelt een multi-advies op.

Voor de adressen van alle regionale VDAB-kantoren verwijzen we u naar de Werkwinkels.

7. Welke beslissing kan de VDAB nemen? (stap 4)?

De VDAB moet eerst uitklaren of u in aanmerking komt om een erkenning te krijgen als persoon met een arbeidsbeperking of een psychosociale problematiek.

1. U hebt automatisch recht op een erkenning in volgende gevallen:

 • U hebt als persoon met een arbeidshandicap automatisch recht op een toelating van onbepaalde duur als u aan één van volgende voorwaarden voldoet:
  • U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een toelating van onbepaalde duur.
  • U kreeg van VAPH het recht op een verblijf in een dagcentrum.
  • U kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende en hebt minstens een matige verstandelijke handicap, een motorische handicap B of een gehoor-, spraak- of zichtstoornis.
  • U hebt recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en bent sinds u dit recht kreeg, minstens 5 jaar inactief.
  • U volgde buitengewoon secundair onderwijs OV1 of OV2 en studeerde niet verder.
  • U volgde buitengewoon onderwijs OV3 of OV4 en behaalde geen kwalificatie of getuigschrift.
  • U kreeg van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid een erkenning tot verminderd verdienvermogen van minstens 66%.
  • U kreeg van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
   • minimum 9 punten (categorie 2) bij een auditieve handicap;
   • minimum 12 punten (categorie 3) bij een visuele, verstandelijke of psychische handicap;
   • minimum 15 punten (categorie 4) bij een fysieke handicap.
  • U krijgt nog een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte omwille van:
   • 4 punten in pijler 1.
   • 6 punten in alle 3 de pijlers samen.
  • U werd door een gerechtelijke beslissing onbekwaam verklaard.
 • Bij bepaalde aandoeningen kunt u beroep doen op dit recht, indien u een schriftelijke verklaring van je arts specialist hebt, waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
 • Beantwoordt u als persoon met een arbeidshandicap niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kan VDAB op basis van een stage die kadert in een indiceringstraject het recht toekennen voor een periode van 5 jaar.

2. U opent recht als persoon met een psychosociale problematiek:

Als uit een uitgebreid onderzoek van de VDAB blijkt dat u een psychosociale problematiek hebt. U opent dan het recht op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf voor 5 jaar.

8. Hoe solliciteert u bij maatwerkbedrijf Arcor vzw?

Als u over een WOP-attest van de VDAB beschikt, neemt u contact op met Emely Verkest, verantwoordelijke Dienst Sociaal Beleid van maatwerkbedrijf Arcor in Ronse en maakt u een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 055 21 45 33:

 • op maandag tot donderdag van 08.00 u tot 16.30 u,
 • op vrijdag van 8.00 u tot 15.45 u.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek, alsook een administratieve en een praktische proef.

9. Wat neemt u mee naar uw sollicitatiegesprek bij Arcor vzw?

 1. Uw Identiteitskaart.
 2. Uw telefoonnummer.
 3. Uw bankrekeningnummer.
 4. Uw e-mailadres.
 5. Uw ticket voor Collectief Maatwerk, uitgereikt door de VDAB; dit is uw WOP-attest (Werkondersteuningspakket).

10. Hoe verloopt het eerste contact met Arcor vzw?

Het eerste gesprek ofwel het intakegesprek duurt ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt om bij Arcor te werken. Ook uw werkervaring, vaardigheden, beperkingen en uw motivatie worden besproken.

Na dit gesprek wordt ofwel een proefdag ofwel een stage georganiseerd. Een proefdag is een volledige werkdag. Eerst worden alle administratieve formaliteiten in orde gebracht en wordt een test afgenomen om het lees-, schrijf- en rekenniveau te peilen. Verder zijn er ook enkele praktische proeven op de verschillende afdelingen in de werkplaats.

Een stage wordt steeds georganiseerd in samenwerking met de VDAB of een andere werktrajectorganisatie. Deze stages zijn ofwel beroepsverkennende stages ofwel indiceringsstages indien het recht om te werken in een maatwerkbedrijf nog niet in orde is.

Na de praktische proeven volgt een evaluatie, waarop u, de gekwalificeerde begeleider en de sociale dienst aanwezig zijn.

11. Hoe verloopt de beslissing tot aanwerving?

De uiteindelijke beslissing tot aanwerving ligt bij Mw. Ingrid De Buyst, Directeur Operationeel & Sociaal Beleid en Emely Verkest, verantwoordelijke Sociaal Beleid. 

De beslissing wordt u mondeling, telefonisch of schriftelijk meegedeeld. De aanwerving is ook afhankelijk van het feit of Arcor vzw voor u passend werk heeft, rekening houdend met uw lichamelijke, psychische, zintuiglijke en mentale mogelijkheden.

12. Moeten er nog andere formaliteiten vervuld worden?

Een interessant gegeven voor mensen die in een maatwerkbedrijf werken, is de tegemoetkoming van de Federale Overheid Sociale Zekerheid.

U hebt reeds een dergelijke tegemoetkoming

Dan moet u binnen de drie maanden na de aanvang van de tewerkstelling de Federale Overheid Sociale Zekerheid op de hoogte brengen. U wacht hiermee best tot je zeker bent dat de tewerkstelling vlot verloopt. U kan hiervoor aankloppen bij de sociale dienst van je gemeente, de sociale dienst van je Mutualiteit of zelf, met je eID-kaart een administratieve herziening aanvragen via de website: MyHandicap.

U hebt nog geen erkenning FOD Sociale Zekerheid – persoon met een handicap

De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming zijn belastingvrij en kunnen je inkomen verhogen. Deze erkenning biedt ook verschillende sociale voordelen. U kan zelf online een aanvraag indienen via My Handicap of contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente, OCMW, Sociaal Huis of mutualiteit indien u hiervoor graag hulp krijgt.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Emely Verkest, verantwoordelijke Sociaal Beleid Arcor vzw Ronse.
Telefoon: 055/21 45 33.
Email: emely.verkest@arcor.be.