Missie-Visie-Waarden

Missie

Werkwillige personen met een arbeidsbeperking binnen de context van de economische realiteit en de door de overheid vastgelegde erkenningsnormen, de kans geven een beroepsactiviteit uit te oefenen en/of beroepsopleiding te krijgen. Het betreft een beroepsactiviteit aangepast aan de noden en behoeften en tevens de mogelijkheden van de doelgroepwerknemer, binnen een aangepaste fysieke omgeving (maatwerk genoemd).

Doel is tevens zoveel mogelijk kansen te bieden aan de doelgroepwerknemers om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, indien zij over de mogelijkheden beschikken en dit zelf tot doel zien.

Visie

Arcor vzw wil de mogelijkheid bieden aan Personen met een Arbeidsbeperking om door middel van tewerkstelling en/of opleiding zich volwaardig maatschappelijk te integreren. Dit op een manier te realiseren met respect voor mens en milieu en met een grotere klemtoon op kwaliteit dan op kwantiteit.

Waarden

 • Respect voor de eigenheid van de doelgroepwerknemer. Er wordt nagegaan wie de individuele doelgroepwerknemer is en wat zijn behoeften zijn. Elk mens is verschillend en heeft zijn eigen noden. Wij houden hier rekening mee. Verschillen in nationaliteit, geaardheid, religie, taal, ras... worden geaccepteerd en geëerbiedigd.  (non-discriminatieclausule)
 • Respect voor de privacy van de doelgroepwerknemer.
 • Betrokkenheid en overleg met de doelgroepwerknemer zijn noodzakelijk om hen als volwaardig mens te integreren in onze samenleving (communicatie en medezeggenschap). De doelgroepwerknemer kan dus zijn inbreng doen,
 • Rechtvaardigheid
 • Vertrouwen
 • Maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Hierbij worden de economische, milieu – en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de hele bedrijfsvoering opgenomen. Daarbij wordt niet enkel voor de doelgroep, maar ook voor klanten en de samenleving in haar geheel, toekomstgericht het leefmilieu gerespecteerd. 

De missie, visie en waarden worden als volgt kenbaar gemaakt:

 • intern: aan personeel via onthaalbrochure, bij de aanwerving, via de website en via opleidingen
 • extern: website, persberichten, jaarverslag, …

Zo wordt tevens een mogelijkheid gecreëerd om elke betrokken partij een inbreng te laten doen.

Objectieven

 • Personen met een arbeidsbeperking integreren in de samenleving door aan hen zinvolle en aangepaste arbeid te laten verrichten
 • Door die arbeid en door begeleiding hun zelfredzaamheid bevorderen
 • Communicatie tussen de organisatie en de doelgroepwerknemer bevorderen (via o.a. omkaderingsvergaderingen, O.R., C.P.B.W., ideeën- en klachtenbus, ad valvas publicaties, individuele gesprekken…)
 • Opleiding bieden ( in de mate van het mogelijke ) aan werknemers en potentiële werknemers
 • Tewerkstelling garanderen aan werknemers op lange termijn
 • Hen alle kansen bieden tot doorstroming naar het NEC
 • Streven naar vooruitgang

De missie, visie, waarden en objectieven t.a.v. de doelgroep worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.